Všeobecené obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OPORTUNIT jazyková škola

RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Obecní 53

26728 Svinaře

IČ: 01697692

(dále jen Jazyková škola)


I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi klientem a Jazykovou školou.

2. Smlouva mezi Jazykovou školou a klientem vzniká uhrazením kurzovného.

II.

Skupinové kurzy pro veřejnost

1. Zápis do kurzu je možný buď na papírovém formuláři „Přihláška do kurzu“, který je k dispozici v kanceláři Jazykové školy, anebo elektronickým formulářem „Online přihláška“, který je k dispozici na webových stránkách Jazykové školy (www.oportunit.cz). Přihláška funguje jako rezervace místa v kurzu. Přihláška se stává závazná, tedy k uzavření smlouvy dochází, zaplacením kurzovného.

2. Maximální počet studentů v kurzu je osm, v případě konverzačních kurzů je maximální počet šest.

3. Kurzy se otevírají při minimálním počtu čtyř studentů (tří studentů v případě konverzačních kurzů). Jazyková škola si vyhrazuje právo při nedostatečném počtu studentů kurz neotevřít. Zapsaný klient bude o neotevření kurzu informován nejpozději tři kalendářní dny před jeho plánovaným zahájením a bude mu nabídnut jiný kurz. Pokud nebude mít o jiný kurz zájem, bude mu do sedmi dnů vráceno uhrazené kurzovné (tj. cena za příslušný jazykový kurz) v plné výši.

4. V případě stornování registrace do kurzu bude klientovi vrácena poměrná část uhrazeného kurzovného dle následujícího klíče. Storno více než sedm kalendářních dnů před začátkem kurzu – Jazykovou školou bude vráceno devadesát procent uhrazeného kurzovného. Storno méně než sedm kalendářních dnů před začátkem kurzu – Jazykovou školou bude vráceno šedesát procent uhrazeného kurzovného. Jazyková škola si vyhrazuje právo odpustit storno poplatky, jestliže na straně klienta existují závažné důvody ke zrušení jeho registrace.

5. V případě zameškání lekcí klientovi zásadně nevzniká nárok na vrácení uhrazeného kurzovného, ani na náhradu zameškaných lekcí. Jazyková škola však umožní klientovi náhradu lekcí v jiném kurzu za předpokladu, že kapacita jiného kurzu není naplněna.

III.

Individuální výuka

1. Lekce individuální výuky se předplácejí předem. Předplacené lekce je možno vyčerpat do jednoho roku od data jejich zaplacení. Lekce nevyčerpané do tohoto data propadají. Vrácení peněz za nevyčerpané lekce není možné.

2. Termíny individuální výuky si domlouvá klient přímo s lektorem. Domluvené hodiny je možno bezplatně zrušit nejpozději dvacet čtyři hodin před začátkem plánované výuky. V opačném případě bude klientovi započítána cena za plánovanou lekci v plné výši. Jazyková škola si vyhrazuje právo odpustit tuto smluvní pokutu, jestliže na straně klienta existují závažné důvody k pozdnímu zrušení lekce.

V Praze dne 1. 3. 2017

RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.